Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica dospela ešte ako neformálne združenie občanov k názoru, že je potrebné komplexne spracovať koncepciu rozvoja nemotorovej dopravy na celom území mesta Banská Bystrica s nadväznosťou na jeho okolie. V decembri roku 2009 preto reagovala na výzvu GEF/SGP, ktorú na Slovensku koordinovala organizácia UNDP, a podarilo sa jej získať časť financií na projekt s názvom “Rozvoj nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica”. Mesto Banská Bystrica sa na projekte podieľalo formou spolufinancovania a súčinnosťou pri realizácii projektu.

Takmer 50 km cykotrás

Očakávaným výsledkom projektu bol “Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica”. Základným princípom bolo prepojenie častí mesta s centrom – výsledkom dokumentu je preto návrh siete cyklotrás (10 hlavných radiál a malé prepojovacie úseky spájajúce jednotlivé časti mesta) v celkovej dĺžke 46,6 kilometra, vrátane doplnkovej infraštruktúry.

Špecifické ciele

Prvým špecifickým cieľom bolo vytvoriť expertnú skupinu, ktorá bude systematicky riešiť nemotorovú dopravu na území BB aj po skončení projektu a zapojenie širokej verejnosti do plánovacieho procesu. Druhým špecifickým cieľom bolo premyslenou osvetovou kampaňou upozorniť na užitočnosť nemotorovej dopravy pre mesto a jeho obyvateľov, a tým zvýšiť podiel využívania alternatívnych spôsobov dopravy. To v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu životného prostredia.

Autori Generelu nemotorovej dopravy:

Andrea Štulajterová – koordinátorka projektu

Ing. arch. Vladimír Letovanec – hlavný spracovateľ
Ing. arch. Dušan Bók – člen pracovnej skupiny
Ing. Anna Brašeňová – členka pracovnej skupiny
Ing. Renáta Hláčiková – členka pracovnej skupiny
Ing. arch. Tomáš Sobota – člen pracovnej skupiny
Ing. Michal Valent – člen pracovnej skupiny
Ing. Adolf Jebavý – člen pracovnej skupiny
Ing. Lukáš Černý – člen pracovnej skupiny

Kompletný Generel nemotorovej dopravy