Aktuálny stav cyklotrás v meste

  1. Domov
  2. Novinky
  3. OCI BB
  4. Aktuálny stav cyklotrás v meste

V májových Radničných novinách sa objavil komplexný text, ktorý mapoval aktuálnu situáciu s cyklotrasami v meste, problémy pri ich príprave aj aktuálne štádiá prípravy projektov. Text prinášame v plnej dĺžke aj na tejto stránke, aby vedel kedykoľvek zodpovedať otázky obyvateľov týkajúce sa stavu budovania cyklotrás. Uvedené údaje sú platné k máju 2022.

Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry. Na výstavbu čakajú štyri úseky cyklotrás. Rozdrobenosť pozemkov vo vlastníctve súkromných majiteľov však situáciu sťažuje. Pri príprave projektov sa samospráva stretáva s komplikovanými vlastníckymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov, s rozmanitosťou a členitosťou terénu.

Prvá cyklotrasa bola otvorená v auguste 2019. Vedie z centra mesta popri športovej hale, futbalovom štadióne, plážovom kúpalisku, cez ulicu THK až do Podlavíc. Samospráva má rozpracované aj ďalšie cyklistické trasy, ktorými chce prepojiť väčšinu mestských častí: Hušták – Radvaň – Kráľová, Hušták – Námestie Slobody – Sídlisko – Senica, Námestie Slobody – Sásová a Námestie Ľ. Štúra – Fončorda.

Beh na dlhé trate

Napriek tomu, že mesto má dlhodobý záujem skvalitňovať podmienky pre cyklistov, od myšlienky až ku konečnému výsledku býva niekedy dlhá cesta. Aj keď sa zdá, že vybudovať cyklotrasu je možné za pomerne krátky čas, realita potvrdzuje pravý opak. Pod zdĺhavý proces sa podpisuje hlavne majetkovoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov, príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, ale aj verejné obstarávanie či samotná realizácia. „Výstavba cyklistických trás predstavuje dlhodobý proces, a to hlavne v meste, kde takáto infraštruktúra nebola v minulosti vôbec riešená. Pri realizácii sa stretávame s viacerými prekážkami. Napriek tomu robíme všetko preto, aby v Banskej Bystrici postupne pribúdali ďalšie trasy pre cyklistov,“ konštatuje primátor Ján Nosko. Napríklad pozemky pod cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová a Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica vlastní spolu až 69 majiteľov. Podkladom pre ich usporiadanie bolo päť geometrických plánov, ktoré zameriavajú vytýčený smer cyklistických trás cez štyri katastrálne územia, a to Radvaň, Banskú Bystricu, Senicu a Kynceľovú. „Samotný proces usporiadania pozemkov skomplikovalo zrušenie právoplatných územných rozhodnutí na uvedené stavby na jeseň v roku 2019 a potreba vybavenia nových, ktoré nadobudli právoplatnosť koncom roka 2020. V niektorých prípadoch došlo k zmenám v projektovej dokumentácii, ako aj trasovania cyklotrás, čo vyvolalo potrebu vyhotovenia nových geometrických plánov a znaleckých posudkov. Z toho dôvodu sa proces výstavby cyklistických trás predĺžil,“ poznamenal Lukáš Jelínek, vedúci Oddelenia evidencie a správy majetku mesta v Banskej Bystrici.

Z mesta cez Radvaň až do Kráľovej

Výstavba cyklistickej trasy Hušták – Radvaň – Kráľová bola rozčlenená na tri vetvy. V súčasnosti sú majetkovoprávne usporiadané pozemky pre časť zahŕňajúcu cyklomost ponad rýchlostnú cestu R1 (vetva B; celková dĺžka 417 m). Vydané už je aj právoplatné stavebné povolenie a uskutočnilo sa i verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Budúci cyklomost sa bude začínať pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Ide o technicky najnáročnejší prvok pripravovaných cyklotrás. Plánovaný cyklomost spojí Radvaň a Kráľovú s Iliašom, kde sa trasa napojí na rodinnú cyklocestičku. Cieľom samosprávy je bezpečne previesť peších a cyklistov z jednej strany rýchlostnej cesty na druhú tak, aby sa vytvorila logická spojnica daných mestských častí,“ objasňuje Jakub Gajdošík, 1. viceprimátor. Cyklisti i peší budú môcť pokračovať chodníkom smerujúcim popri múre protipovodňovej ochrany mesta až do Iliaša.

V ďalšej časti plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová (vetva A; 2,5 km), sú pozemky vysporiadané na 66 percent. Jej trasa vedie od Huštáku popred Europa SC, okresný úrad, supermarket Kaufland, cykloprechodom na Radvanskú ulicu, celou Radvaňou až k Tescu. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie a momentálne sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Projekt pre stavebné povolenie rieši okrem cyklotrasy aj práce, ktoré súvisia s osvetlením cyklotrasy, prekládkou inžinierskych sietí, vybudovaním oddychových zón, dôležitá je i kooperácia s ostatnými investičnými akciami. Táto vetva plánovanej cyklotrasy vedie zastavaným územím, kde je potrebné hľadať kompromisy s množstvom subjektov, ktorých sa cyklistická trasa týka. V tomto období sú zo strany mesta uzatvárané zmluvy, ktoré riešia vzťah k pozemkom zasiahnutých stavbou, čo je časovo náročný proces.

Vetva C (493 m) vedie poza Tesco, obchodné domy NAY a OBI, k bývalému areálu ZVT, kde sa napojí na mestskú časť Kráľová. Aj na tento úsek je vydané územné rozhodnutie a rovnako je spracovaná i projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Súčasne sa pripravuje geometrický plán, na základe ktorého bude Oddelenie evidencie a správy majetku mesta riešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, po ktorých je trasa vedená.

Centrom mesta až do Senice

Pre prípravu cyklotrasy Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica, ktorá má mať dĺžku 4,8 km sú pozemky vysporiadané na 78 percent. „Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Jej trasa povedie z Huštáku do Parku pod Pamätníkom SNP, cez Námestie Slobody kde bude vybudovaná odbočka na autobusovú stanicu, nasleduje Trieda SNP, kde pribudne odbočka na železničnú stanicu, a potom bude pokračovať cez Sídlisko na Jegorovovu ulicu, kde sa napojí na Partizánsku cestu. Nový chodník pre peších a cyklistov bude viesť až k areálu SAD, a následne do mestskej časti Senica,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici. Takto plánuje samospráva riešiť aj bezpečný pohyb chodcov, ktorí v súčasnosti nemajú prístup do mestskej časti Senica.

Cyklotrasy do Sásovej a na Fončordu

Aj na cyklistické trasy Námestie Slobody – Sásová (3,9 km) a Námestie Ľ. Štúra – Tulská (3,78 km) sú už vydané územné rozhodnutia. Mesto momentálne rieši výber projektanta, ktorý spracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ako aj pre realizáciu stavieb. Aktuálne pracujeme i na prepojení Severnej ulice so Strieborným námestím, kde sa buduje chodník pre peších a cyklistov, ktorý má byť dokončený v júni 2022. V pláne je aj spojenie Jakuba, Karlova a Nového Sveta cez cyklotrasu na Ovocnej ulici, ktorá by mala prepojiť uvedené lokality s mestskou časťou Uľanka. Napojiť by sa na ňu mala cyklotrasa Banskobystrického samosprávneho kraja smerujúca cez Dolný Harmanec s ďalším napojením na sieť rekreačných cyklotrás na Kráľovu studňu. Samospráva pripravuje cyklotrasy aj v ďalších okrajových častiach tak, aby boli prepojené s trasami, ktoré plánuje budovať BBSK. Z mestskej časti Iliaš ich plánuje napojiť na cyklotrasu smerujúcu na Sliač a následne na Zvolen, a rovnako napojiť aj cyklistickú trasu v Šalkovej popri Slovenskej Ľupči smerom na Brusno a Brezno.

Bezpečnosť premávky

Zámerom samosprávy nie je len prepojiť jednotlivé časti mesta, ale súčasne zaistiť bezpečnosť cyklistov na existujúcich komunikáciách. V rámci budovania cyklotrás sú pripravené aj opatrenia, ktoré súvisia s realizáciou bezbariérových priechodov pre cyklistov, ochranných piktogramov a dopravného značenia.

M. Strelec, Radničné noviny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu