Opäť to skončí obmedzením cyklistov?

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Opäť to skončí obmedzením cyklistov?

V auguste 2013 sme sa v OCIBB všetci tešili, že sa naše mesto posunulo do 21. storočia a povolilo vstup cyklistom do pešej zóny. Píše sa marec 2024 a už sa znova uvažuje o zákaze.

Obyvatelia si začali v poslednom období uvedomovať, že premávka v pešej zóne je z roka na rok intenzívnejšia. Aj napriek režimu, ktorý umožňuje zásobovanie len do 9 hodiny ráno, je áut celý deň v jadre mesta plno. Z tohto dôvodu vznikli rôzne iniciatívy, prebiehali živé diskusie na sociálnych sieťach, sťažnosti obyvateľov sa hromadili. Konštruktívne sa proces začal riešiť na stretnutí na mestskom úrade 30. novembra 2023, ktoré bolo iniciované poslankyňou Ivanou Figuli. Toto stretnutie sa konalo za účasti primátora, viceprimátora, zástupcov odborných úradov na MsÚ, členov dopravnej komisie, predstaviteľov iniciatívy Boj o ulice, ktorí na narastajúcu dopravu tiež upozorňovali, a zástupcov Starej tržnice, kde motorová doprava ohrozuje ich klientov na terasách. Po zhodnotení skutkového stavu došlo k dohode, že nasledujúce stretnutie s diskusiou, už ku konkrétnym opatreniam, bude v januári 2024, čo sa však nestalo.

Preto na zasadnutí MsZ BB dňa 13. februára 2024 poslankyňa Ivana Figuli požiadala prednostku a primátora o vysvetlenie, prečo nedošlo k plneniu dohodnutého termínu. Odpoveď znela, že sa zbierajú dáta o intenzite dopravy v pešej zóne, a predseda dopravnej komisie prisľúbil zvolať stretnutie komisie k tejto téme vo februári, čo sa opäť neuskutočnilo.

Napokon sa 5. marca 2024 konalo očakávané stretnutie dopravnej komisie, kde spoločnosť zodpovedná za zber dát predstavila grafy s počtom vstupov chodcov, cyklistov, osobných áut a dodávok do pešej zóny. Tieto dáta však boli dostupné už v januári a vo februári, preto nie je jasné, prečo sa stretnutie k tejto téme nekonalo skôr. Najväčším nedostatkom v tomto procese je však absencia analýzy týchto dát, čo komplikuje získanie dôležitých informácií napr. o opakovanej prítomnosti vozidiel (rovnaké auto v pešej zóne viackrát za deň), počte rezidentov s parkovacím miestom, počte majiteľov prevádzok bez parkovacieho miesta, o dĺžke zotrvania v pešej zóne a ďalších kritických faktorov, na základe ktorých by bolo možné navrhovať opatrenia na zníženie počtu áut v pešej zóne.

Štatutárna zástupkyňa OCI BB je aj členkou dopravnej komisie a je veľmi sklamaná a znepokojená nedostatočnou prípravou návrhu na nové VZN. Okrem toho upozorňuje na nedostatok možností členov komisie detailne sa oboznámiť s textom návrhu nového VZN pred hlasovaním, ktorý nedostali vopred, len im ho predseda komisie prečítal z mobilu. Text nedostali ani po hlasovaní – zrejme bude v zápise, ale ten zvyčajne dostávajú 3 týždne, niekedy aj mesiac po komisii, čo dostáva členov komisie do nepríjemnej situácie.

V novom návrhu na VZN sa plánuje, okrem iného, aj zrušiť vstup cyklistov na Námestie SNP. Bez akýchkoľvek analýz o prípadných kolíziách chodcov s cyklistami alebo akýchkoľvek iných dôvodov, okrem osobných pocitov kompetentných.  Tieto kroky, bez predchádzajúcej dôkladnej analýzy dát a diskusie s odbornou, ale aj širšou verejnosťou, vzbudzujú otázky a obavy. Napriek tomu, že v rámci diskusie boli pokusy niektorých členov o upozornenie na určité nedostatky v procese prípravy takéhoto dôležitého dokumentu, ktorý ovplyvní život množstva obyvateľov a návštevníkov centra mesta, vo finále sa hlasovalo o pôvodnom znení návrhu. Nevedno, či pripomienky a podnety z diskusie budú neskôr do návrhu zapracované.

Mesto Banská Bystrica je súčasťou celosvetovej iniciatívy otvoreného vládnutia. Jeho prístup, nielen v kontexte zavádzania zmeny dopravného režimu v pešej zóne, ukazuje, že otvorené vládnutie je deklarované zrejme len formálne. Doslova sa domáhať stretnutia k danej téme je zarážajúce. Na jednej strane často čítame a počúvame od vedenia mesta deklarovanie podpory rozvoja cyklodopravy, na strane druhej je rozhodnutie sťahujúce cyklistov z pešej zóny. To je krokom späť, nakoľko bezpečné cyklokoridory podporujú udržateľnú dopravu a znižujú potrebu vlastniť a používať na cesty po meste auto. Bez hlbšej analýzy, bez dát, bez snahy o hľadanie mäkších opatrení? Prečo? Opatrenia, ktoré obmedzujú pohyb cyklistov, by mohli narušiť pozitívny trend a odradiť ľudí od využívania bicyklov v meste. Zároveň bude cyklistom znemožnený bezpečný prejazd jadrom mesta, čo ich vytlačí do okolitých úzkych uličiek medzi autá.

Myslíme si, že v minulosti sme dokázali osvetovo-vzdelávacími podujatiami prispievať k vzájomnej ohľaduplnosti pri využívaní verejného priestoru a zvyšovaniu bezpečnosti hlavne chodcov a cyklistov v meste. Rovnako tak by sme to dokázali aj naďalej bez toho, aby sme museli pristupovať k radikálnym zákazom. Veríme preto, že po dôkladnejšom zvážení dát, analýz a iných okolností ešte dôjde k prehodnoteniu a vo finále bude v platnosti VZN, ktoré bude rešpektovať potreby obyvateľov. Nielen ich bezpečnosť, ale aj trendy, ktoré sú nevyhnutné a ktoré zmierňujú klimatickú zmenu a smerujú k udržateľnosti. Nie opačne.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú emailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Menu