Mesto Banská Bystrica v partnerstve s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica (OCI BB) uspelo v grantovom programe „Pohoda za mestom“ vyhlásenom Nadáciou Ekopolis s projektom „Bystričania, obnovme si Medokýš!“. Pilotný projekt bol založený na spolupráci Mesta Banská Bystrica s obyvateľmi a na ich ochote podieľať sa na obnove priestorov určených verejnosti.

Prírodný prameň medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou Štiavničky, ľudovo nazývaný „Medokýš“, bol dlhé roky pre neudržiavané okolie predmetom opakovanej kritiky Banskobystričanov. Problémom sú aj vlastnícke vzťahy, kde vlastníkom prameňa s altánkom je Mesto Banská Bystrica a vlastníkom pozemkov je Rímskokatolícka cirkev, ktorá však v tomto prípade vyšla mestu v ústrety a súhlasila s realizáciou projektu, ktorého výsledkom je vytvorenie nového verejného priestoru – parčíka Medokýš.

Nová zelená oddychová zóna sa tak v súlade s územným plánom mesta môže pre Banskobystričanov stať obľúbenou oázou pokoja, duchovného relaxu a oddychu nielen pre obyvateľov z blízkeho okolia, ale aj pre študentov škôl sídliacich v neďalekom susedstve Medokýša a všetkých tých, ktorí cielene alebo len náhodne zavítajú do týchto končín mesta. Veríme, že sa stane miestom, kde si Banskobystričania posedia s priateľmi po tom, čo si zaplávajú na plavárni, skončí sa futbalový zápas, alebo keď nastane záverečná na plážovom kúpalisku. V blízkosti Medokýša je plánovaná aj cyklotrasa od ESC do Podlavíc s pokračovaním v smere Tajov, Králiky a Kordíky, v rámci ktorej bude vynovený priestor parčíka Medokýš pre milovníkov cykloturistiky označený ako zastávka na oddych.

Mesto Banská Bystrica realizovalo tento projekt aj za významnej účasti ďalších partnerov – ÚHA mesta Banská Bystrica, ZAaRES, Mestské lesy, s.r.o., a dlhodobo nezamestnaných aktivačných pracovníkov, ktorí veľkým dielom prispeli k jeho úspešnému ukončeniu. Boli vykonané celkové úpravy terénu a revitalizácia zelene, parková výsadba, oprava existujúceho chodníka a vybudovanie nových chodníkov, oprava altánku a samotného prameňa, ohraničenie časti pozemku živým plotom a jeho sprístupnenie z troch strán, výrazné označenie jeho funkcie na infotabuliach, osadenie lavičiek, smetných košov a cyklostojanu. A to všetko za aktívnej účasti verejnosti.

Do tvorby priestoru sme zapojili aj deti z materských a základných škôl, ktoré v rámci vyhlásenej výtvarnej súťaže na tému „Bystričania, obnovme si Medokýš!“ vytvorili nádherné výtvarné dielka s ich predstavou, ako by mal tento priestor vyzerať. Súčasťou projektu bolo májové plánovacie stretnutie, na ktorom mohli obyvatelia mesta vyjadriť svoj názor a predstavy, ako by mal jednak novovytvorený priestor vyzerať, a tiež navrhnúť, aké oddychové aktivity by boli najvhodnejšie pre tento priestor.

Hojná účasť obyvateľov mesta na tomto stretnutí priniesla svoje ovocie, a tak do pripravených architektonických návrhov od ÚHA Mesta Banská Bystrica a ZAaRES-u pribudlo množstvo nových originálnych nápadov, ktoré sa môžu postupne realizovať aj po ukončení tohto projektu. Výsledkom je návrh parčíka Medokýš, kde sa uvažuje s priestorom pre výchovno-vzdelávacie aktivity detí, s náučným chodníkom o včelárstve, drobnými športovými aktivitami – napr. petanque alebo frisbee, s trávnatou plochou pre piknikové posedenia, zastávkou cyklotrasy vedúcej od neďalekého ESC do Podlavíc, s posedením v príjemnom tieni v horúcich letných dňoch pre starších občanov, s priestorom pre bylinkovú skalku, kvetinovými záhonmi, a nezabudlo sa ani na zaľúbencov, ktorí môžu spečatiť svoju lásku zámkou, ktorú uzamknú na reťaz lásky umiestnenej na konštrukcii v tvare srdca.

Konečné prijaté návrhy a podobu priestoru zapracovali pracovníci ÚHA mesta Banská Bystrica do architektonického návrhu parčíka Medokýš, ktorý následne projektový tím zverejnil na stránke mesta a od júna 2011 sa začalo s reálnou obnovou tohto priestoru. V rámci spracovania návrhu vytvoril Ing. arch. Peter Surovec nádherné logo Medokýša, ktoré sa už dnes stalo symbolom nových lepších časov v histórii tohto areálu. Ako súčasť realizácie projektu sa konala v júli 2011 za účasti dobrovoľníkov verejná brigáda zameraná na terénne úpravy, kde sa významnou mierou zapojili do prác najmä členovia OCI BB, ktorá je hlavným partnerom Mesta v tomto projekte.

V rámci dní dobrovoľníctva sa uskutočnila výsadba stromčekov na Medokýši, kde si „svoj“ strom zasadil aj primátor mesta Peter Gogola. Finančná podpora na obnovu zanedbaného priestoru Medokýša z grantu Ekopolisu predstavuje sumu 6 000 eur a z rozpočtu mesta boli v rámci spolufinancovania použité ďalšie finančné prostriedky vo výške 15 900 eur, z ktorých sa uskutočnila komplexná úprava terénu, vybudovanie nových chodníkov, oprava krytov na kanáloch, nákup materiálu na obnovu altánku, výroba infotabúľ, kovovej konštrukcie srdca, nákup parkového mobiliáru (7 ks lavičiek, 3 ks smetné koše a 1 ks cyklostojan pre 10 bicyklov), rozbor vody prameňa, založenie trávnika, sadové úpravy, a pripravuje sa osadenie verejného osvetlenia. Mestské lesy do projektu poskytli 500 ks sadeníc drevín, ktoré vytvoria živý plot okolo časti priestoru. Zároveň prisľúbili pomoc pri výsadbe náhradných drevín v tomto priestore aj v budúcom roku.

Do projektu sa zapojila aj spoločnosť Orange Slovensko, ktorá Mestu poskytla dar na nákup zelene a realizáciu príslušných sadových úprav pre revitalizáciu tohto verejného priestranstva vo výške 3 300 Eur. Tieto Mesto použilo na nákup drevín a rastlín, výsadbou ktorých sa za výdatnej pomoci ZAaRES-u podarilo pretvoriť neudržiavaný zanedbaný priestor na útulný parčík Medokýš. Po skončení projektu môžu Banskobystričania tento priestor využívať nielen ako priestor na relax a oddych, ale aj na organizovanie rôznych aktivít. Dohľad nad poriadkom a ochranu upravenej lokality bude zabezpečovať Mestská polícia. Na základe súhlasu Rímsko-katolíckej cirkvi ako vlastníka pozemku s realizáciou tohto projektu sa Mesto Banská Bystrica bude pravidelne starať o upravený pozemok a ochraňovať jeho materiálne hodnoty. Zároveň ďalším zveľaďovaním tohto priestoru zabezpečí podmienky pre vytvorenie obľúbenej oázy pokoja a oddychu v Banskej Bystrici.

Niektoré nápady, ktoré sú finančne nenáročné (ako napr. ohniská či živé oplotenie celého areálu), však musia istý čas počkať na realizáciu, kým sa priestor nestane naozaj obľúbeným frekventovaným miestom oddychu Banskobystričanov. K tomuto zámeru nám má pomôcť už pripravované vybudovanie verejného osvetlenia, ktoré umožní kontrolu tohto verejného priestoru kamerou napojenou na kontrolný pult Mestskej polície aj v noci a prispeje k ochrane tadiaľto prechádzajúcich obyvateľov mesta, ako aj k ochrane celého parčíka a okolitého priestoru. V budúcnosti sa uvažuje aj so zabezpečením free-wifi zóny pre tento priestor.