V pondelok a v utorok, 17. a 18. septembra 2012 pokračoval ETM v Banskej Bystrici osvetovými aktivitami priamo v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici. Pracovníci Odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania pripravili pre žiakov základných škôl premietanie filmu z archívu Medzinárodného festivalu Envirofilm, ktorého organizátorom je každoročne SAŽP. Žiakov a vyučujúcich privítala na pôde agentúry generálna riaditeľka Dagmar Rajčanová a vysvetlila im zmysel ETM. Po skončení premietania nasledovala diskusia a vedomostný kvíz. Každý žiak si z podujatia odniesol multimediálne DVD Detektív v prírode a pedagógom venovali organizátori edukačné pomôcky využiteľné v procese environmentálnej výchovy.

Námestie SNP v Banskej Bystrici sa v stredu 19. septembra 2012 premenilo na detské mobilné dopravné ihrisko. Konalo sa tam osvetové podujatie Polícia deťom, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom detí a žiakov materských a základných škôl. K zdarnému priebehu aktivít prispeli príslušníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru a Mestskej polície v Banskej Bystrici. Viac než dve stovky žiakov zo štyroch základných a jednej materskej školy absolvovali praktickú aj teoretickú výučbu pod odborným dohľadom príslušníkov polície a záchranárov z Červeného kríža. Každý z účastníkov získal Preukaz zodpovedného cyklistu, rôzne reflexné prvky a vestičky, farbičky, silikónové náramky, ako aj ďalšie darčeky od SAŽP a Nadácie SPP. O podujatie prejavili záujem a spontánne sa zapojili aj okoloidúci rodičia a starí rodičia so svojimi deťmi.

Podujatie pod názvom Na bicykli po Bystrici bolo v rámci ETM na programe vo štvrtok, 20. septembra 2012. Informačné centrum mesta Banská Bystrica zabezpečilo profesionálneho sprievodcu, ktorý účastníkom sprostredkoval históriu Banskej Bystrice zo sedadla bicykla. Poznávací okruh viedol najmä centrom mesta a cykloturisti boli v závere jazdy pozvaní na ďalšie podujatie organizované v rámci Svetového dňa cestovného ruchu. Pripomeňme, že v súčasnosti nie je oficiálne povolený vstup cyklistov do pešej zóny. Z uvedeného dôvodu je možné cyklotúru Na bicykli po Bystrici vnímať ako prípravu na avizovanú zmenu pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti umožnia cyklistom aj oficiálny prejazd cez námestie.

Cyklobus, ktorý pre ETM poskytli bezplatne prepravcovia DPM BB a SAD ZV, bol v piatok 21. septembra 2012 k dispozícii deťom z detských domovov v Banskej Bystrici a vo Valaskej. Spolu s ich vychovávateľkami, pracovníkmi SAŽP, mestského úradu a zástupkyňou OZ Dlane ich odviezol na Panskú kolibu, odkiaľ prešli päťkilometrovú trasu až k horskému hotelu Kráľova studňa. Súčasťou výletu bolo poznávanie stromov a rastlín nachádzajúcich sa v blízkosti turistického chodníka a pohybovo-osvetové aktivity, ktoré pripravili pracovníci SAŽP. Deti si z výletu odniesli aj suvenír v podobe trička s emblémom ETM. Ďalšie darčeky venovala SAŽP, o občerstvenie pre všetkých sa postarala spoločnosť Alfabio a nechýbala ani podpora zo strany Nadácie SPP a majiteľa hotela Kráľova studňa.

Dôstojnou a reprezentatívnou bodkou za Európskym týždňom mobility v Meste pod Urpínom bolo medzinárodné podujatie Marathon BB, ktorého prvý ročník sa konal práve v dňoch 21.-23. septembra 2012 v Banskej Bystrici.

Trvalejšie a trvalé opatrenia:
• Vypracovaný Územný generel nemotorovej dopravy bol v marci 2012 odovzdaný primátorovi mesta, vrátane navrhnutej etapizácie a priebežne sa implementuje (v dokumente je spolu navrhnutých viac ako 46 km cyklotrás na území celého mesta v náväznosti na jeho okolie)
• Príprava podkladov na prejazd cyklistov cez pešiu zónu v historickom centre mesta v súlade s Územným generelom nemotorovej dopravy (ÚGND)
• Úprava dopravného značenia na šiestich miestach na území mesta, ktoré upravuje dopravné značenie zo zákazu vjazdu vozidiel na zákaz vjazdu motorových vozidiel, čo v značnej miere napomôže prejazdu po meste cyklistom
• Príprava podkladov pre tvorbu projektovej dokumentácie na cyklotrasu z centra mesta do okrajovej časti v dĺžke 4 km (získavanie stanovísk od vlastníkov pozemkov pod plánovanou cyklotrasou)
• Sprístupnenie novej verejnej komunikácie umožňujúcej jej využívanie hlavne pre in-linistov v dĺžke 1,5 km a šírke 5 m (komunikácia bola vybudovaná ako obslužná, pre údržbu novovybudovanej rýchlostnej cesty R1 – Severný obchvat)
• Kampane na podporu využívania MHD s názvom „Jazdi MHD-kúp si lístok cez SMS a vyhraj bicykel“ v termíne od 1.10.2012-28.2.2013, tiež kampaň s názvom „Navrhni najzaujímavejší poster na podporu MHD“ termín trvania od 1.10.2012 – 28.2.2012. Obidve kampane boli vyhlásené spolu s Európskym týždňom mobility 16.9.2012 na podujatí Cyklofest a vyhodnotenie je naplánované na jar 2013 na medzinárodnom podujatí Envirofilm.

Sumár vypracovala: Andrea Štulajterová, manažérka pre rozvoj nemotorovej dopravy a koordinátorka ETM 2012 v Banskej Bystrici.